RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO

FUNDACJA WSPARCIA DLA PACJENTÓW HOSPICYJNYCH I ICH RODZIN „VITA RES” z siedzibą przy ul. Litewska 4B/2, 35-302 Rzeszów (dalej: Fundacja) dba o ochronę danych osobowych. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Przepisy w/w rozporządzenia mają zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Fundacja przetwarza moje dane osobowe?Fundacja przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przyjętych celów statutowych tj. działalność leczniczą. Fundacja przetwarza również dane w celu realizacji zawartych umów oraz wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Fundacji.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?  Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA WSPARCIA DLA PACJENTÓW HOSPICYJNYCH I ICH RODZIN „VITARES” z siedzibą przy ul. Litewska 4B/2, 35-302 Rzeszów. Fundacja odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Fundacją za pomocą poczty email: fundacja@venustas.sweetcode.stronazen.pl
W jakim celu Fundacja przetwarza moje dane osobowe?  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu realizacji jej zadań statutowych m.in: świadczenia opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach stacjonarnych oraz domowych dla dzieci oraz dla dorosłych, świadczenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, działalność́ w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, organizowanie pomocy rzeczowej  i finansowej dla rodzin pacjentów, organizowanie i finansowanie wycieczek i różnych form wypoczynku dla pacjentów oraz ich rodzin, świadczenie usług medycznych za pośrednictwem gabinetu stomatologicznego, specjalistycznych poradni lekarskich, świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej.  
Kto jest odbiorcą moich danych?  Fundacja nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Fundacja ma prawny obowiązek udostępnić lub tym którym Fundacja powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację?Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa do archiwizacji dokumentacji (tylko w sytuacji jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa), a następnie zostaną usunięte.
Jakie uprawnienia mi przysługują?  W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),do sprostowania danych (art. 16. RODO),do usunięcia danych (art. 17 RODO),do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),do przenoszenia danych (art. 20 RODO),do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Fundacja narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu świadczenia przez Fundację na Państwa rzecz usług może okazać się niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.  
Skąd Fundacja ma moje dane osobowe?Źródłem Państwa danych osobowych są dokumenty, wnioski jakie zostały przez Państwa złożone do Fundacji. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Fundacja ma obowiązek poinformować Państwa o pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Fundację z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba fizyczna jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Fundacja zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  1. Fundacja rozpatruje wniosek złożony przez Wnioskodawcę lub osobę działającą w jego imieniu:
    • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
    • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Wnioskodawcy ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
    • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Wnioskodawcy , Fundacja niezwłocznie najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Wnioskodawcę listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail  o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@venustas.sweetcode.stronazen.pl
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Fundację wniosku.
Fundacja udzieli odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Wnioskodawcy.
Fundacja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Fundacji organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacja@venustas.sweetcode.stronazen.pl Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)